На сайта се използват бисквитки и се обработват лични данни. За да продължите, моля приемете Общите условия.
Направено е за теб!

Условия за използване

Общи условия за използване на платформата

Последната актуализация: 20.02.2021 г.

Въведение

Добре дошли в fishing-tournaments.bg!

fishing-tournaments.bg е неизменна част от платформата "Fishing Tournaments" за публикуване на обяви, събития и реклами, която се използва от потребителите с правилата и условията, посочени в този документ.

Запознайте се с настоящите правила и условия, тъй като достъпът и използването на услугите на fishing-tournaments.bg изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до fishing-tournaments.bg и услугите на платформата и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на платформата "Fishing Tournaments".

Термини и дефиниции

Използваните по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия и правила за използване на "Fishing Tournaments" специфицирани в настоящия документ.

“Уебсайт”, “Сайт” – интернет страница с адрес (URL) fishing-tournaments.bg, неговите приложения, мобилни и други версии.

“Платформа”, “Платформата”, "Fishing Tournaments" – единна система за публикуване на обяви, събития и реклама, собственост на Притежателя и администрирана от Администратора, достъпна за потребителите чрез “Портал“

fishing-tournaments.bg”, “Портал“ – уебсайт, информационен център за използването на “Платформа”.

“Администратор” – търговско дружество CredoNobis Development LTD, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

“Юридически собственик”, “Притежател“ – търговско дружество CredoNobis Development LTD, което носи юридическата отговорност за Уебсайта и Платформата.

“Посетител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което не се е регистрирало в Портала и има ограничен достъп и използване на Уебсайта, чрез мобилни и други приложения и версии.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия и правила, както и различните fishing-tournaments.bg политики и директиви за достъп и ползване на Уебсайта, чрез мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора и Притежателя, достъпни в тях.

“Абонат” – е “Потребител” притежател на активен “Абонаментен план”.

“Услуги” – всички услуги на Администратора и Притежателя, или на техни партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

“Продукт” – услуга, права, събития, съобщения, публикация, стока и други, които са предмет на обява или реклама, и подлежат на търсене или предлагане в Платформата.

“Обява” – е вид продукт, създаден от потребителя съдържание (текст, изображение, видео, линк и др.), съдържащо предложение за продажба на продукт или услуга.

“Събитие” – е вид продукт, създадено от потребителя със съдържание, публикувано в определена обява (текст, изображение, видео, линк и др.), съдържащо предложение за събитие или услуга.

“Категория на обява” – Група от обяви, която характеризира специфични за определена аудитория обяви, или обяви в определена сфера или направление.

“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта. Профилът може да е частен, който използва услугите на Портала за лични нужди по нетърговски начин, или бизнес, който използва услугите на Портала или Администратора по търговски начин или за търговски цели.

“Търговски начин” – всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител-търговец по смисъла на Търговския закон.

“Търговски цели” – използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба и др.

“Абонаментен план” – разплащателен модел, определен от Администратора и Притежателя, който определя достъпността и продължителността на различните функционалности в Платформата, които потребителя може да използва в fishing-tournaments.bg.

Приложимост
Юридически собственик

Юридическият собственик и притежател на fishing-tournaments.bg е CredoNobis Development LTD., дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление България, гр. София 1303, ж.к. “Зона Б-5“, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 3. Регистрационният номер на компанията е BG-204678833.

Администратор

Платформата "Fishing Tournaments" се администрира от CredoNobis Development LTD. , дружество с ограничена отговорност , регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с регистрационен номер BG-204678833, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1303, ж.к. “Зона Б-5“, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 3

Администраторът представлява и защитава интересите на юридическия собственик, в зависимост от сключените юридически отношения между тях.

Видове потребители

Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът и Притежателят не носят отговорност за достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

Валидност

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си и въведената информация във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

Актуализация

Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Притежателя, за което Потребителят ще бъде уведомен според условията описани в Политиката за поверителност. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на fishing-tournaments.bg и да изтриете своя Профил.

Съгласуване

Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите на Портала ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

Правила

Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на линк или бутон за регистрация и активното маркиране за приемане на правилата описани в Политиката за поверителност, които са публикувани в Уебсайта се обвързвате и задължавате да ги практикувате и изпълнявате в съглашение с правилата и нормите описани в настоящите Общи условия.

Описание на услугите и политика за съдържанието
Взаимоотношения

Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът и Притежателят не са страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки и бъдещите клиенти.

Услугите в Платформата

Следните неизчерпателно изброени възможности са достъпни за използване от Потребителите на Платформата

Анонимни потребители (ПОСЕТИТЕЛ)
 • Разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата и принадлежащите им продукти, като събития и реклами;
 • Възможност за регистриране в информационния бюлетин на fishing-tournaments.bg;
 • Разглеждане на публикациите и информативните страници в Платформата;
 • Възможност за контакт и обратна връзка с Администратора на Уебсайта;
 • Помощна информация за функционалностите в Платформата и как работи Портала.
Регистрирани потребители (ПОТРЕБИТЕЛ)

Всички услуги на Портала се предоставят на Потребителя чрез Потребителското табло, след регистриране на Потребителя и при влизането му в Платформата, според типа профил (частен или бизнес).

 • Достъп до всичките услуги на Уебсайта, които анонимен потребител (Посетител) има;
 • Публикуване на обяви за услуги, събития или стоки предлагани от Потребителя;
 • Възможност за създаване на намаления или отстъпки за услуги, стоки или събития, към актуална обява;
 • Възможност за запазвана на любими обяви създадени от други Потребители на Портала;
 • Намиране на история на плащанията на Потребителя във връзка с избраните ценови планове
 • Възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения (отзиви или чат функционалност) или също по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;
 • Осъществяване на покупки и продажби на Продукти;
 • Използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;
 • Други услуги
Достъп до Услугите и правила за ползуване на Платформата
Условия за регистриране на потребителите

Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

Видове потребителски регистрации

Потребителят има право на регистрация в Уебсайта, по негов избор с частен или бизнес профил.

 • Профилът може да е частен, който използва услугите на Портала или ресурсите на Администратора за лични нужди по нетърговски начин с данни за лична информация на физическото лице
 • Или бизнес профил, който използва услугите на Портала или ресурсите на Администратора по търговски начин или за търговски цели, с регистрирани данни на юридическото лице
Давност на обявите и съответната функционалност

Абонамента в рамките на вида на ценовия план се публикуват в Платформата, и дават достъп до различни функционалностите на Портала. Обяви, чийто брой надвишава броя на възможните публикации или абонамент с изтекъл срок, стават неактивни до закупуването на нов ценови план или подновяване на настоящия абонамент.

Онлайн достъп

Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

Достъп извън България

Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

Собственост и законни интереси

Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези Общи условия, принадлежат на Притежателя и се администрират от Администратора, в зависимост от сключените юридически отношения между тях.

Лицензи или права на собственост

Достъпът на Потребителя до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

Съгласие за рекламни съобщения и известия

При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие за приемане на Политиката за поверителност и настоящите Общи условия, включващи също получаване на всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

Правата на Администратора
Обновяване на продукти

По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

Отказване на достъп

Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в Общите условия.

Блокиране на Профил

Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, Притежателя, Потребителите или на трети лица.

Права и отговорност на Потребителя
Публично достъпна информация

Когато публикувате обява или събитие чрез нашите Услуги, можете да изберете да направите определена лична информация видима за други потребители на Платформата. Това може да включва Вашето име, фамилия, имейл адрес, местоположение и номер за контакт. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която предоставяте на други потребители, винаги може да бъде споделена от тях с трети лица, така че направете това по своя преценка и на свой риск.

Лична отговорност

Всеки потребител е отговорен за личните данни, които предоставя и разменя в лични съобщения, коментари до други потребители в fishing-tournaments.bg. Всеки Потребител носи отговорност за истинността, точността и достоверността на данните в портала. Това са всички видове информационни носители, като информацията в потребителския профил, обяви, събития, реклами, снимки, видео, коментари и в личните съобщения към други потребители. В случай, че Потребителят посочи лични данни на друго лице (напр. съпруг/а, близък или познат), той/тя трябва да е получил неговото изрично съгласие за това. Абсолютно забранено е да се предоставят лични данни на непълнолетни лица.

Нашите Услуги не са предназначени за лица под 12 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 12-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 12 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

Собствен риск и предявяване на иск от трети страни

Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Ако трета страна предяви иск към fishing-tournaments.bg за обезщетение за вреди, причинени от Потребител при нарушаване на Общите условия за ползване на платформата, Потребителят трябва да разреши спора на своя сметка.

Потребителят трябва да информира Администратора на fishing-tournaments.bg за всички висящи спорове. Освен това, Потребителят трябва да обезщети Притежателя във всички случаи по отношение на всички разходи по съдебните действия, включително адвокатски хонорари и съдебни разноски, които могат да бъдат присъдени на ищеца.

Ограничаване на отговорност

Администраторът и Притежателят на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички затруднения, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или недобросъвестна външна намеса.

Функционалността на сайта подлежи на непрекъсната промяна и актуализация, като за това не се дължи предварително уведомление. fishing-tournaments.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Администраторът и Притежателят не носят отговорност за субективните възприятия от страна на Посетителите и Потребителите на сайта относно точността и пълнотата на публикуваното в него съдържание от Потребители, както и за начините, по които това съдържание се използва или интерпретира.

Плащания и транзакции

През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици – трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че fishing-tournaments.bg не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо, която и да е страна във връзка с такива транзакции.

Прекратяване на достъп до Услугите

Потребителят има право да регистрира потребителски профил и да използва законосъобразно Услугите в Платформата в съответствие с настоящите Общи условия. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил като контактува Администратора на Платформата и действа в съответствие с Политиката за поверителност. В случай, че един и същи телефонен номер и/или имейл адрес се използват в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице, представляващо физическо лице (частен профил) или официален представител на юридическо лице (бизнес профил). В този случай и двата профила ще бъдат изтрити.

Обратна връзка и предложения

Всякакви идеи, подадени към на fishing-tournaments.bg не са поверителни и Администраторът може да разработва, използва и публикува подобни идеи, без да Ви компенсира и реферира към Вас. Всички коментари или материали, изпратени до нас, включително препоръки, изображения, рецензии, въпроси, коментари или предложения (общо „Обратна връзка“), се получават и обработват от нас на неповерителна и неограничена основа. Ако предоставите на fishing-tournaments.bg някаква обратна връзка, Вие предоставяте на Администратора неизключителен, напълно безплатен, неотменим, вечен, прехвърляем лиценз за възпроизвеждане, разпространение, модифициране, подготовка на производни произведения въз основа на публична реализация и използване по какъвто и да е начин на тази Обратна връзка за всякакви цели, за всички настоящи и бъдещи методи и форми на експлоатация по целия свят. Ако такива права не могат да бъдат лицензирани съгласно приложимите закони (като морални и други лични права), Вие се отказвате и се съгласявате да не отстоявате такива права. Вие разбирате и се съгласявате, че от fishing-tournaments.bg не се задължава да използва каквато и да е обратна връзка, която предоставяте. Вие се съгласявате, че ако fishing-tournaments.bg използва Вашите отзиви, Администраторът и Притежателят не е длъжен да Ви възмезди или компенсира Вашия принос. Вие заявявате и гарантирате, че имате необходимите права за всяка подадена Обратна връзка, която предоставяте на fishing-tournaments.bg. Това включва, но не се ограничава до правата на интелектуална собственост и други права на собственост, поверителност или други лични права.

Предоставяне на права
Права над съдържанието

Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден и прехвърлим лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

Разрешенията, които ни предоставяте свързани с правата над съдържанието са:

 • Разрешение за използване на съдържанието, което създавате и споделяте в платформата. Част от съдържанието, което споделяте или качвате, като например снимки или видеоклипове, може да е защитено от закони за интелектуална собственост. Вие притежавате правата на интелектуална собственост (като например авторско право или търговски марки) за всяко подобно съдържание, което създавате и споделяте във Платформата. Нищо в настоящите Условия не отнема правата, с които разполагате във връзка със собственото Ви съдържание. Свободни сте да споделяте Вашето съдържание с всяко лице, където желаете. Въпреки това, за да предоставяме услугите си, имаме нужда да ни предоставите юридическо разрешение (известно като „лицензия“) за използване на това съдържание. По-конкретно, когато на Платформата споделяте, публикувате или качвате съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост, Вие ни предоставяте неизключителна, прехвърлима, подлежаща на сублицензиране, безвъзмездна и валидна за целия свят лицензия за хостване, използване, разпространение, модифициране, възпроизвеждане, копиране, публично представяне или изпълнение, превеждане и създаване на производни произведения на Вашето съдържание. Това означава например, че ако споделите снимка или видео във Платформата, Вие ни предоставяте разрешение да я съхраняваме, копираме и споделяме с други лица.
 • Разрешение за използване на Вашето име, снимки, видео и информация за Вашите действия, свързани със събития, които са публикувани на Платформата. Вие ни предоставяте разрешение да използваме Вашето име, снимки, видео и информация за действия, които сте извършили на събития обявени на Платформата без каквото и да е възнаграждение за Вас.
Права за забрани към трети лица

С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Задължения на Потребителя
Технологии и средства за достъп

Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Общи условия.

Възползване на съдържанието и информацията от Платформата и Уебсайта

Да не копира, дублира, модифицира, създава производни на информацията или възпроизвеждането на съдържанието на Уебсайта, с цели или отделни части от Платформата. Да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

Поверителност на входните данни и потребителска информация

Потребителят се задължава:

 • Да пази в тайна имейл адреса и паролата си за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.
 • Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни лични данни без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
Търговски марки и интелектуална собственост на fishing-tournaments.bg

Да не използва търговските марки на fishing-tournaments.bg и включително сходни или близки домейни с „fishing-tournaments“, и други регистрирани от CredoNobis Development LTD. търговски марки, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Притежателя и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели.

Взаимоотношения с трети страни

Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Платформата. Това включва взаимоотношения при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на предоставяните от Потребителя услуги и стоки, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него продукти с описанието и действителното им състояние.

Неоторизирано разстройване на функционалностите на Уебсайта и Платформата

Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

Неоторизирано съдържание на Уебсайта и Платформата

Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на Общите условия и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

Да не публикува, изпраща, препраща по SMS, социални медии, по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 • е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 • е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 • е невярно или подвеждащо естество;
 • е от политическо естество;
 • е расистко или дискриминационно спрямо, която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 • съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 • съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;
 • нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 • съдържа вируси, червеи, логически бомби, троянски коне или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 • нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения;
 • съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.
Задължения към взаимоотношенията с други Потребители

Потребителят се задължава да не:

 • осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 • упражнява тормоз върху други потребители;
 • събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 • използва самоличността на други лица;
 • публикува съдържание, което е нерелевантно към направлението или категорията, където подобно съдържание е публикувано;
 • публикува същата услуга или стока в повече от една категория или направление;
 • използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „понци схеми“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора;
 • прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата
Достоверност на информацията за продукти и обезщетение на Притежателя

Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му продукти (обяви, събития, реклами и др.), за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия Профил във връзка с използването на Платформата.

Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора и Притежателя в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

Препубликуване на обяви и събития

Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви и събития.

Достоверност на съдържанието

Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

Разрешения от правоносители на авторски и търговски права

Във връзка с публикуваното и споделено oт него/нея съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че:

 • за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора и Притежателя във връзка с предоставянето на Услугата;
 • има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице – физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.
Приложимо право и разрешаване на спорове

Евентуални спорове, възникнали между fishing-tournaments.bg и Потребител, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

Приложимо към настоящото споразумение за Общи условия е българското законодателстово.

В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на други клаузи.